این مطلب در مورد رابطه ای قشنگ در ضرب( بین دو عدد مشابه که آخر آنها به عدد 5 ختم میشود) می باشد:

مثال:می خواهیم حاصل ضرب دو عدد?   = 25×2۵را بدست آوریم:

می آییم یکی از 25ها را در نظر می گیریم (البته با عدد2کار داریم) حال یکی به آن اضافه

 می کنیم ودر2(آن یکی25ضرب می کنیم) میشود3×2=6  ودر کنار 6عدد 25 را قرار می

دهیم داریم: 625

بنابراین داریم:        15×15  =(1+1)×1, ٢۵=225      

                            35×35=(3+1)×3, ٢۵= 1225

                           45×45=(4+1)×4, ٢۵= 2025

.

.

.

وبرای سایر اعداد به همین روش عمل می کنیم تا آخر.