حجم اجسام را با علامت لاتین (V)نمایش می دهند و آن را می توان به صورت زیر محاسبه کرد:

مساحت قاعده جسم را بدست می آوریم ودر ارتفاع جسم ضرب می کنیم بنا بر این داریم:

ارتفاع*مساحت قاعده=حجم شکل

V=S*h

مثال:چاهی را به عمق 8مترحفر می کنیم قطر دهانه چاه 4متر است.چه مقدار خاک از این چاه خارج کرده ایم؟

جواب:می دانیم که چاه ما به شکل یک استوانه است بنابرین قاعده ما دایره است.پس:2/قطر=شعاع وداریم:

مساحت دایره=2*2*3.14=12.56

100.48=v=12.56*8