مساحت جانبی را با فرمول زیر بدست می آوریم:

ارتفاع*محیط قاعده=مساحت جانبی

مثال:مساحت جانبی منشوری به ابعاد٢و۶و٨را بدست آورید؟

جواب:چون قاعده ما مثلث است بنابراین داریم:

محیط مثلث:مجموع اضلاع=٢+٢+٢=۶

۴٨=٨*۶=مساحت جانبی