3نفر برای خرید کتاب به کتابفروشی رفتند نفری 15 تومان دادند ویکی یک کتاب خریدند بعد از خارج شدن از کتاب فروشی فهمیدن قیمت کتابها هر کدام14 تومان می باشد به داخل برگشتند کتاب فروش نفری 1تومان به انها داد و2تومان خودش برداشت 3 تا 14 تومان میشود 42 تومان 2 تومان در جیب کتاب فروش تکلیف آن 1 تومان چه می شود؟