عدد اول:عددی اول است که مجموعه مقسوم علیه های ان فقط ٢عضو داشته باشد یعنی ١وخود عدد

مثال:مثلا عدد١٣عدد اولی است.چرا؟چون                      ١٣={١و١٣}

نکته:مجموعه مقسوم علیه های یک عدد :مجموعه ای از اعداد که عدد مورد نظر بر انها بخش پذیر است.

بخش پذیری:یعنی اگر عدد مورد نظر را بر این اعداد تقسیم کنیم باقیمانده صفر شود.

اعداد اول بین ٠تا١٠٠عبارتند از:٢و٣و۵و٧و١١و١٣و١٧و١٩و٢٣و٢٧و٢٩و٣١و٣٧و۴١و۴٧و۴٩و۵٣و۵٩و۶٧و٧١و٧٣و٧٩و٨٣و٨٩و٩١و٩٧

نتیجه ١:اعداد زوج اول نیستند.

نتیجه ٢:دسته ای از اعداد فرد هم اول نیستندمثل٩و١۵و٢١و...

نتیجه ٣:عدد٢ تنها عدد زوجی است که اول است.