عددمرکب:آن دسته از اعداد که بتوان آنها رابه صورت حاصل ضرب دو عدددیگر نوشت را اعداد مرکب می گوییم.

مثال:٩و١۵و٢٠و٣٠و...

٩=٣*٣و ١۵=٣*۵و٢٠=۴*۵و٣٠=٣*١٠

نتیجه ١:اعداد مرکب می توانند هم فرد باشند هم زوج