به دسته ای از اشیاء یا اعدادیا...که دارای خواص مشترکی باشند ودوبه دو از هم متمایز باشندمجموعه گوییم.

مثال:مجموعه دبیرستان های شهر تهران

مثال:مجموعه دانش آموزان کلاس دوم مدرسه باهنر

نکته:اعضای مجموعه باید مشخص باشندمثلا مجموعه شاعران ایران دیگر یک مجموعه نمیباشد چون اعضای ان مشخص نیستند. 

مجموعه اعداد:به دسته ای از اعداد که دارای خاصیت مشترکی و دوبه دو متمایز باشندگوییم.

مجموعه اعداد طبیعی:{...,1,2,3}=N

مجموعه اعدادزوج:{...2,4,6,8}=E

مجموعه اعداد طبیعی فرد:{...1,3,5,7,9}=O

مجموعه اعدادحسابی:{...0,1,2,3 }=I=w

مجموعه اعدادصحیح:{...و1و0و1-و...}=Z

 

مجموعه اعداد حقیقی:خود این مجموعه شامل همه مجموعه های دیگر است یعنی همه مجموعه ها زیر مجموعه این مجموعه هستندو آنرا با نماد Rنمایش می دهیم.{همه مجموعه های دیگر}=R

مجموعه اعداد گویا:a,bهایی که a,bمتعلق به Zوbمساوی صفر نباشد.که آنرا با نماد Qنمایش میدهیم.