مساحت دایره:شعاع ضرب در شعاع ضرب در ٣.١۴    یاr*r*3.14

مساحت مربع:یک ضلع ضرب در خودش

مساحت مستطیل:طول ضرب در عرض

مساحت متوازی الضلاع:قاعده ضرب در ارتفاع

مساحت لوزی:نصف(قطر بزرگ در قطر کوچک)

مساحت مثلث:نصف(ارتفاع در قاعده)

مساحت ذوزنقه:نصف(مجموع دو قاعده)در ارتفاع

شما می توانید با استفاده از مساحت های بالا مساحت هر شکل غیر منظم را بدست آورید.